Прилики и разлики между българския и европейския Проект за ББДоход.


В статията ще се опитаме да направим съпоставка между българския и европейския проект за Безусловен Базов Доход.  Вече доста се говори в Европейския съюз в тази насока… Организирана е и европейска петиция за ББД, която ако събере 1 мил. подписа, през 2014 г. ще бъде внесена за разглеждане в европейската комисия и Парламент.
Целта ни е – чрез конкретно сравнение между двата проекта, да установим приликите и разликите между тях и така евентуалните ни бъдещи грешки да са минимални, както при разпространението на нашия Проект, така и при неговото реално стартиране и реализация.

Прилики –

От приложна гледна точка, приликата между българската разработка за ББДоход  и европейския теоретичен модел за ББДоход е само една – в абревиатурата. С други думи казано,  двата проекта си приличат единствено по заглавието Безусловен Базов Доход и залегналата идея в него – да се подсигури някаква базова материална независимост на хората.

Разлики -
1. Европейският проект допуска ББДоход за всички граждани, а нашият обхваща само пълнолетните. В нашата разработка е обстойно обяснено, защо това е така и до какви значими ползи може да доведе подобно “ограничение”. Накратко в нашия Проект е заложена тезата, че “да си родител е преди всичко отговорност!”. Да станеш Родител е преди всичко творческа Мисия, която първо е необходимо да се осъзнае, а после да се планира и да се осъществи… Целенасочените финансови стимули в тази насока само изкривяват подобно творчество, което обикновено води до следствието – нещастни деца, живеещи в дисхармонична среда. Не парите правят децата щастливи и в този смисъл се замислете – как са живеели нашите прабаби и прадядовци, които са имали средно по 5-6 деца, без да получават никакво държавно финансиране за това?
2. Европейският проект радикално сменя цялата данъчна, осигурителна и пенсионна система, а нашият – запазва всички тези системи като единствено се прави усъвършенстване на данъчната ни система, в частта си за ДДС. Тоест – не се допуска вече усвояване на ДДС, което е една порочна и крадлива практика.

3. Финансирането на европейския ББДоход ще става чрез нещо като общ данък, който ще замени всички досега съществуващи данъчни задължения… Накратко приходите в хазната ще идват предимно от един косвен данък върху населението,  който след това в голямата си част (50-60%) ще се преразпределя обратно и поравно между всички граждани, а останалата част – ще се ползва, за да се покриват разходите по издръжка на държавата.
Финансирането на българския ББДоход, ще става единствено от двата косвени данъка – ДДС и Акцизи, които ще постъпват в отделна сметка и ще се преразпределят обратно и по равно между хората.
4. Разликата във времето за реализация между двата проекта е огромна!
Европейският ББДоход трябва да бъде подкрепен до февруари другата година от минимум 1 мил. подписа и по този начин проекта трябва да се внесе за разглеждане в Европарламента. Там още неограничено време той ще се разглежда и смята от гледна точка на възможност за реализация, а после еврокомисията ще излезе със становище в тази насока?! След това пък, ще се породят навярно нови дискусии и дебати за въвеждане на европейското ББД, където ще се обсъждат още конкретни мерки и механизми за въвеждане…
Трябва да имаме предвид три неща: първо – тромавата европейска система за вземане на решения (те се вземат с консенсус между всички членки с пълно единодушие!); второ – радикалните реформи в европейското данъчно законодателство, които трябва да се направят; и трето – големите различия между страните членки, които много трудно постигат консенсус и единомислие по финансови въпроси; В този ред на мисли на тези три уточнения, равносметката е следната – ББД в Европа е ЕВЕНТУАЛНО възможен не по-рано от 2020 год.!
Как стоят нещата в България? – ако имаме национален консенсус между политическите сили, които да вложат българската разработка на Проекта ББД в програмите си,… до 1-2 години след това – всеки Българин не само ще получава ББДоход, но ще се наслаждаваме и на безбройните косвени ползи, които той ще води след въвеждането му…

Ползи, които са обещавани десетилетия наред във всички политически програми, но нищо не е направено досега! Ползи, които ще се реализират по ЕСТЕСТВЕН  начин, като причината за това ще бъде единствено въвеждането на ББД и дребни козметични законови поправки, които сме ги уточнили.

Ето и някой от косвените ползи, които са разписани подробно в материала – премахване на сивата икономика; уреждане на ромския проблем; решаване на проблема с безработицата; премахване на корупцията; голям ръст в икономиката;  проспериращ бизнес и много чужди инвестиции; материална независимост, спокойствие и сигурност за Народа ни;  и десетки други…

Важен извод – двата проекта не само имат големи различия, но и рисковете в тях са несъизмерими!

В този ред на мисли, без конкретна икономическа разработка и правна рамка, настоящият европроект за ББД е изключително рискован и имагинерен. Българският Проект пък,… е готов за стартиране и прилагане, а рисковете от него са минимални или практически нулеви. Тоест – следствието от въвеждане на ББДоход в България  може да бъде само в насока подобряването на жизнения стандарт,  а по-лошо от сегашното ни положение – няма как да се получи, ако се спазват точно предложените защити в разработката.

Заключение – ние трябва да подкрепяме всяка една световна инициатива, независимо от нейния произход, стига да се говори в нея за подсигуряване на някакви базови нужди на населението, които да се дават равноправно и безусловно между всички. Всяка една такава инициатива е хуманна и е нужно да се подкрепя! Всяка подобна инициатива обаче, не бива да ни отклонява от стремежа и намерението ни да приложим ТОЧНО нашия си Проект,  който е уникален и реално приложим,… защото е адаптиран към нашите български условия, в които живеем.

16.05.2013 г.                                           автор:  съвестен Гражданин