“Примерни въпроси, за интервю!”


                                       Примерни въпроси, за интервю!

Цел – да може да представяте Проекта стегнато и в рамките на 20-тина минути.

Задача – тренирате, за да може да давате ясни и простички отговори, които да са достъпни за обикновен човек от Народа, който има средно образование и който няма никакви икономически познания!

Пояснение – ще се опитам да задам 9-вет въпроса, и под тях да маркирам само ключови думи и насоки, в които да подпомагат изложението,… за да не разводнявате. Ако сте вникнали и разбрали Проекта, с тези подсещащи думи и изрази, може спокойно да говорите стегнато, точно и разбираемо.

1. Какво е ББД?

- Безусловен Базов Доход! (акцентирайте не ДУМИТЕ! Без- условие е нещо което ви се полага по право! Базов – нещо което ви подсигурява необходим минимум за съществуване!)

Дефиниция – Това е ежемесечен доход, който се раздава на всеки пълнолетен гражданин на РБългария!

ББД представлява нещо като пожизнена рента, която ще се получава, от всеки Българин навършил пълнолетие!

ББД е едно решение на проблемите с бедността и глада в България!

ББД дава Свобода! Свобода, която прави хората независими! Тоест – дава независимост на  хората да могат  без притеснение да договарят условията си на труд , а не да упражняват трудови дейности по принуда, притеснени за своето оцеляване!

2. Как най-кратко бихте описали самата ИДЕЯ за ББД?

(подканяте да се чете така) – Идеята е ясно описана в материал от 5-ет листа! Описанието не е някаква сложна икономическа теория! Материалът представлява своеобразен диалог, в който в рамките на 13 точки (въпроси!) – се дават отговори за същността на Идеята. Целта е така Проектът да е достъпен и разбираем за широк кръг от хора, които не са икономисти или с висше образование.

- СЪЩНОСТТА на идеята – от една страна имаме събиране на някакъв косвен данък в държавния бюджет, а от друга – същите тези средства се преразпределят по РАВНО между ВСИЧКИ граждани!

- (правите съпоставка) Какво е сегашното преразпределение на тези данъци? – с една дума НЕСПРАВЕДЛИВО! Защо? – защото тези пари се преразпределят съгласно усмотрението и предпочитанието на политическата сила, която управлява… Едни преразпределят повече за безработни или бедни, други наливат средства примерно за ромската интеграция или групи с неравностойно положение, трети – се грижат и стимулират малкия и среден бизнес… Обобщено казано – с нашите пари които даваме, се правят ПОЛТИКИ! Тоест – „С ЧУЖДА ПИТА ПОМЕН ПРАВЯТ“!

Много хора ДОРИ И НЕ ПОДОЗИРАТ, че се взимат от тях такива косвени данъци, с които после политиците се правят на „благородни“ или „загрижени“ САМО за определени кръгове от обществото, с цел – да бъдат ПРЕИЗБИРАНИ!

Тази порочна практика е нужно да се преустанови!

3. Как би се финансирал подобен доход? Бедна страна?! Западнала икономика?!

- тънкият момент е че ББД преразпределя КОСВЕН данък! … (казвате с две думи опр.. за пряк данък и за косвен данък!)

Следователно пари за ББД – ще има ВИНАГИ! Защо? – защото винаги ще има някакво потребление, от което ще се събират средства, като косвени данъци (в случая за ББД ще се ползват ДДС и Акциз!)

Питате риторично – Може ли хората да не ядат? Да не си купуват дрехи? Да не ползват ток, вода, електричество? Да не карат колити си?

Уточнявате – въпроса не е в това ДАЛИ ще има пари, а КОЛКО ще бъде големината на ББД? – това зависи от това, колко ще работят хората. Ако работят повече, ще изкарват повече, което значи, че И ще потребяват повече…

При бегли сметки, ако вземем пример с бюджет  2013 г. – ББД може да е 203 лв., но това с колко ще стартира ББД няма значение, важното е да СТАРТИРА и принципно системата да заработи!

Нека да имаме предвид, че Българинът е трудолюбив, особено ако имаме предвид какви трудови подвизи правят нашите сънародници в чужбина, където са стимулирани добре за своя труд!

4.Няма ли да фалираме страната така? От ДДС и Акцизи се събират доста средства, които са необходими, за да се издържат  социално слаби, безработни, пенсии, здравеопазване, държавна администрация (учители, полиция, военни!) ?  Какъв е най-лошият изход/следствие, ако ББД се провали?    

(това е група въпроси, които трябва да разделите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!)

- за социално слаби, безработни – те се компенсират с ББД навярно много повече, защото това е пожизнена рента за тях (доход за цял живот!)

- за пенсии, здравеопазване – всички подобни структури се запазват – пенсионно и здравно осигуряване, фондове към тях, система им за разпределение и т.н.

- държавна администрация (учители, полиция, военни!) – ключовата дума е ОПТИМИЗАЦИЯ! Чрез електронни услуги, ел. правителство, премахване на паразитните социалните структури и звена…

Давате теми за размисъл:

– в България има около 200 хил. човека администрация, а в Холандия, която е ДВА пъти повече като население от нас – 40 хиляди! Явно, че политиците ни са крадливи или некадърни и това трябва да се уреди по някакъв начин?!

Най-лошият вариант? – по лошо от сегашният хал, няма да стане, а събитията с хиперинфлация от 96г. – няма възможност да се повторят, ако се спазва стриктно механизма описан в Проекта!

5. Защо смятате, че ББД е реалност, а не някаква утопия?  Къде са ви сметките и изчисленията?

(важно!) Проектът е идеен! (повтаряте високо!)  ИДЕЕН!

Тоест – той няма за цел да докаже, че Слънце има или че то изгрява и залязва! Той цели обикновеният човек да свали превръзката от очите си и да види Слънцето и да иска вече да е на светло и да не го мамят!

Целта е – без сметки да се покаже, че системата за ББД  е една работеща реалност, която просто трябва да се въведе!

Уточнявате две неща:

- теоретична обосновка и сметки са направени от германците + широко социологическо проучване за въздействието на ББД върху съзнанието на хората. т.13, буква /а/)

- използваме принципа на Аналогията (Подобието!), с който ние адаптираме Проекта към българските условия.

Обобщавате – използваме Природните закони, които съчетани с  теорията на германците, правят Проекта – РЕАЛЕН И ПРИЛОЖИМ за България!

6. Разкажете нещо повече за Принципа на Аналогията? По-точно с каква цел го използваме него? Посочете поне една конкретна полза от него, без общи фраза! (предизвиквате интерес и карате да четат) –  Принципът на Аналогията е изяснен подробно в Проекта!

Накратко – това е природен принцип познат от древността и вдъхновил много гениални учени, за да направят свои епохални открития.

Застъпената идея е в това – че между живите системи в Природата има подобие – работят по аналогичен начин…

Примерно – едно човешко тяло прилича на една държава. Хората са клетки. Група от клетки образуват даден орган. Аналог на Парламента в държавата и неговата роля – е мозъкът при човека. Аналог на  паричните потоци и тяхното циркулиране в обществото е кръвта в човешкото тяло и т.н.

В уголемен мащаб пък можем да приемем Земята като един цялостен организъм, изграден от различни части по подобната схема на разсъждение.

С какво конкретно ни помага това аналогично сравнение?  (две неща!)

- чрез него всеки във веригата си намира мястото и не пречи и не спори с другия! Пример – с какво трябва да правят икономистите?! Нужно ли е да ни доказва, че ББД не може да се въведе? (Слънцето не свети?!) – НЕ! Те трябва да смятат и да кажат – какво количество ББД е възможен! За политиците – те трябва да кажат какви законови поправки и поправки в Конституцията ще се направят, за да се „имунизира“ Проекта за в бъдеще от некадърни или крадливи свои колеги!

- намираме проблеми/спънки/трудности, които биха изправили Проекта пред провал!  Примерно – нали когато има един човек язви или рани, при които да му изтича кръвта, той ще загине. Същото е и при ББД – ако имаме много дупки и течове на пари през тях, системата ще се „обезкърви“ и ще фалира. В този смисъл са разгледани и конкретни „рани“, които ако не се превържат, няма как ББД да просъществува дълго!

7. Какви са пречките/опасности, които могат да направят невъзможно осъществяването на тази идея за ББД? Кога реално е възможно да имаме ББД в България? (разделяте въпроса на две!)

- пречките! – обяснено е доста добре за външните и вътрешни пречки, които могат да спънат въвеждането на ББД. Външните – изяснявате проблемът във Еврозоната! Вътрешните – ключовото е постигане на НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС, който е необходим за да се промени Конституцията и да се „имунизира“ Проектът!

- опасностите! – това са  конкретни пречки и проблеми, които ако не се отстранят при стартирането на Проекта, ще го провалят в близко бъдеще от 1-2 години. В този смисъл са предложени много конкретни идеи за да се запушат „дупките“, откъдето чрез злоупотреби могат да се източат средствата за ББД .

Някой от идеите са – въвеждане на кредитна/дебитна карта, без кешово разплащане, личното ползване, без онаследяване , само за пълнолетни, първоначална възможност за разплащане на ББД само за определени стоки и услуги (здраве, режийни, храна…) и т.н. Извод – кога ще има ББД , зависи от НАС и от нашата активност!

8. А какви са ползите от ББД?

Те са изключително много и са описани в Проекта… важното нещо е, че нещата ще се случат ПО ЕСТЕСТВЕН начин, както става във всеки един организъм в Природата. Някой от тях са:

-Стимулиране по естествен начин на икономиката със свежи пари… Очакван голям ръст на потребление, оттам на производство. Отваряне на капиталите, кеширани като „пари за черни дни“…

- Решаване на ромския проблем по естествен начин…!

- Премахване на сивата икономика…! (няма да има бизнесмени, които да не искат да усвояват средства от ББД , а хората ще следят СТРИКТНО за касовите си бележки!)

- Преустановяване на кражбите на данъци… (няма да се мисли как да се открадне данъчният кредит с кухи инвестиции или да се пишат лични разходи, на фирмата)

- Свободна инициатива и развиване на творческите възможности в човека…!

(разгледайте конкретната точка и си изберете любимите ползи, а после ги развийте)

9. Кажете нещо като финал? Кой сте вие г-н/г-жо … ? Какво да се прави за таза Идея?

Няма значение кой съм АЗ! Идеята е ПОДАРЪК за всеки съвестен и отговорен Българин, който е загрижен за бъдещето на България и за нашите деца!

Идеята е надпартийна и няма авторско право!

В този смисъл – просто открийте проекта в Интернет на BBD.BG

Проучете го и се запознайте добре с него.

Прочетете и другите материали с над 60-сет въпроси-отговори  + двете допълнителни бележки „За разбиране и вникване в Проекта“ и „Данъчни разяснения за хора непрофесионалисти“. Изгледайте видео-клипчетата към него!

На страницата BBD.BG  има много идеи какво всеки един от нас може да направи за разпространение на Проекта. Харесайте си нещо спрямо Вашите възможности – и се проявете като ИСТИНСКИ Българин, като се отдадете да популяризирате тези Идея.

Това е!