За удобство може от ТУК да си свалите книжката с Проекта ББД.

Проект “Безусловен Базов Доход за Българите”

 

1. Исторически анализ и обосновка
В световната история има десетки примери за революции, които са сменявали несправедливи системи. Основната им цел е била обикновено придобиване на свобода и равенство между хората. Защо те не са успявали ? – Защото са постигали своите цели с насилие!
Насилствената смяна дори и на несправедлива система води след себе си причинно-следствени връзки (ответно насилие), което рано или късно довежда до израждане на всяка възвишена идея. Всички революционери досега са действали на принципа – целта оправдава средствата, което е пагубно и дълбоко погрешно.„С благородни средства към благородни каузи!“ – това е девизът на всички нас, които искаме да се въведе ББДоход.
В днешни времена Демокрацията е единствената работеща система, която дава Свобода! Точно тази система, сериозно е накърнила чувството за равнопоставеност между хората.
Дори и със Свобода в ръцете си, когато един човек е окован с „материалните окови“, за какво му е тя? Да! Всеки от нас се ражда свободен в едно демократично общество, но той трябва да има и базова материална независимост, когато стане пълнолетен. Независимост, която осигурява равнопоставен базов старт за развитие на творческите му заложби!
Много от нас се раждат като деца на „роби“, защото нашите родители са се обвързали със заеми и кредити, обезпечаващи наложеното ни по демократичен начин потребителско мислене. Трудно се късат тези „вериги“! Вериги, които и при най-малкото невнимание се пристягат още по-силно и стават още по-тежки с поредния кредит, заем или лизинг.
Проектът за въвеждане на ББД променя цялата тази порочна система по един революционен начин, но с мирни средства. ББД дава възможност на хората да придобият сигурност и независимост. Той позволява да упражним своя отговорен избор без страх и притеснения!

2. Какво е Безусловен Базов Доход (ББД)?
Това е гарантиран от държавата и Конституцията ежемесечен доход, който се предоставя в еднакъв размер на всеки пълнолетен Българин, живеещ на територията на Република България, за подпомагане на неговото независимо и свободно съществуване.
ББД е нещо като пожизнена рента, която се получава от всеки гражданин, навършил пълнолетие, за да покрива своите потребности, гарантиращи физическото му оцеляване.
ББД осигурява базова материална равнопоставеност между пълнолетните граждани на едно демократично общество, в което има развити пазарни отношения. В този смисъл, ББД не е социализъм, защото той не прави хората еднакво бедни, а обратното – разкрива простор за развитие на творческите заложби и предприемчивостта у човека!
Въвеждането на ББД променя досега съществуващата социална система. Това е НЕСПРАВЕДЛИВА система, при която, по усмотрение на управляващия политик, се подпомагат само отделни прослойки от обществото – социално слаби, безработни или етноси. Подобна управленска „загриженост“ не е нищо повече от законен начин за купуване на бъдещи избиратели! Това е несправедлив начин, подхранващ политическото лицемерие и популизъм.
Позната картинка от 23-годишния ни демократичен преход, нали?
С въвеждането на ББД не се позволява подобна политическа демагогия. Защо? – Защото, контролът върху управляващите ще се осъществява по един елементарен начин, тоест всеки ще претегля ефективността на управляващите не по думите и оправданията им, а по прихода в своята ББД сметка!

3. Как ще се финансира ББД?
Финансирането на ББД е възможно единствено и само при демократични системи, в които има развито пазарно стопанство.
Основните средства за финансиране ще идват предимно от две пера в хазната – ДДС и Акциз. Това са КОСВЕНИ данъци, които всички плащаме в еднакъв процент при всички наши покупки, но те не се връщат при всички по равно.
Чрез въвеждане на ББД се поправя тази несправедливост!
ББД позволява справедливо и равно преразпределение на тези събрани средства. Така всички, които са финансово добре и потребяват повече в даден момент, ще могат солидарно да подпомагат както себе си, така и всички свои сънародници, изпаднали в труден момент. За да се разбере тази философия, е нужно да се схване следното: няма гаранция, че колкото и добре да живее човек в даден момент, той не ще изпадне в безизходица или не ще стане безработен в някой бъдещ етап от живота си. Да не забравяме и друго, че в България преките данъци са много ниски, което изисква една солидарност, която се постига по много фин начин чрез ББД.
При трудни условия за съществуване настоящата социална система предвижда безброй документи за доказване на бедност. Подобно нещо унижава хората и те остават без достойнство, принудени да се редят по гишета за социално слаби, просейки милост и помощ от държавния администратор. Нека да спрем това унижение! Нека да запазим достойнството си, което дори и поробителите не са успявали да ни отнемат!
Накратко, пари за ББД има налични във всеки един момент и ВИНАГИ ще ги има! Това е така, защото едно общество винаги ще потребява, респективно – винаги ще се събират пари от косвени данъци, които просто трябва да се преразпределят поравно между всички.
Актуалният въпрос в насока финансиране на ББД навярно трябва да е – колко ще бъде голям той? Размерът му зависи от две неща. Първо, той ще зависи от мъдрия избор на Народа, чрез който ще се избират за управляващи само кадърни хора и професионалисти. И, второ, ББД ще зависи от трудолюбието на Народа ни и това как той ще реализира своите творчески възможности. Историята ни е показала, че Българинът умее тези неща! Следователно, след като въведем ББД, в България няма да има гражданин на Европейска страна, който да не желае да има българския стандарт.
Навярно, сега ще се запитате, къде са конкретните изчисления за ББД? – Точните и коректни изчисления могат да се направят само от големи екипи, професионалисти по бюджет. В тази насока, за да се избегне излишната демагогия и популизъм, в раздел 4 „Задачи за политици и икономисти, касаещи ББДохода“, сме дали конкретен алгоритъм за изчисление.
Чрез него целим две неща:
- да дадем отправна точка на икономистите ни, които с обединени усилия, независимо от своите леви или десни убеждения, ще могат да постигнат консенсус в изчисленията си.
- да покажем, че дори човек без икономическо образование, може с химикал и лист в ръка да установи, че ББД-бюджет е напълно възможен и постижим!
Обобщение: Много е важно да се разбере, че Проектът е адаптиран към българските условия по един уникален начин – начин, при който сметките са на много заден план, защото не теоретичните изчисления правят дадена система работеща, а Принципите, на които се базира нейното функциониране и начините на нейната защита!

4. Конкретни предложения за организация на ББД
Следващите идеи са примерни и конструктивни. Те могат да се усъвършенстват винаги и към тях могат непрекъснато да се прибавят нови такива. Целта на подобни идеи е да защитят ББД от злоупотреби и да го направят по-ефективен.
4.1. Издаване на Индивидуална Пожизнена Дебитна Карта (ИПДК) на всеки български гражданин, навършил 18 години, с която да се правят само безкасови разплащания при изразходване на Дохода.
4.2. ИПДК ежемесечно ще се зарежда с пари, съгласно определения Доход на годишна база, заложена в държавния бюджет.
4.3. Парите в ИПДК няма да могат да се натрупват. Тоест – ако те не се оползотворят в текущия месец, парите се връщат в специален фонд за ББД в бюджета.
4.4. ИПДК може да се използва първоначално само при разплащания на хранителни стоки, базови разходи (ток, вода, парно), здраве и обучение. С времето, когато системата улегне, и по преценка на управляващите, могат да се прибавят и други разходни пера, покриващи нуждите на гражданите.
4.5. ИПДК може да се ползва само на територията на Република България.
4.6. ИПДК не може да се онаследява.
4.7. ИПДК може да се ползва само лично или от членове на семейството (съпруг или съпруга).
4.8. ИПДК се издава на всеки пълнолетен български гражданин, независимо от неговия пол, раса или религиозна принадлежност. Изключение могат да правят само лицата, лишени от свобода.
4.9. ИПДК се издава и за деца под 18 г., когато те са останали сираци. При това положение, средствата по картите се ползват от осиновителите или приемните семейства, с което се подпомага израстването на тези деца.

5. Конкретни стъпки преди въвеждането на ББД и насоки за ефективност и рентабилност при прилагането му
5.1. Въвеждане на електронно правителство! Без него ББД е НЕВЪЗМОЖЕН и това задължително трябва да бъде първата стъпка. Като улеснение за ползване и против злоупотреби е препоръчително да се въведе и електронна лична карта (ЕЛК) за всеки Българин.
5.2. Приемане на принципа “без дългосрочни външни задължения”! Това е важна предпоставка, предпазваща ББД системата от световни финансови кризи и девалвация на водещи валути. Допустимо е при необходимост да се вземат краткосрочни заеми, осигуряващи по-бързото усвояване на пари от еврофондове и др.
5.3. Предлагаме да се създаде нов вътрешен финансов борд, в който левът да не е зависим от външни валути. Дисциплината на сегашния валутен борд обезателно трябва да се запази! В тази насока трябва стриктно да се придържаме към критериите от Маастрихт.Последните може да доусъвършенстваме, а после те да залегнат в Конституцията ни. По този начин – всеки, който е на власт, ще бъде задължен да ги спазва!
5.4. Създаване и натрупване на “буферен фонд” (запас за ББД), който да гарантира изплащането на дохода за месеци напред. Това ще ни подсигури при бедствия, сътресения на световни борси, или резки девалвации на водещи валути, които евентуално биха затруднили изплащането на ББД. От подобен фонд ще се компенсира изплащането на дохода в месеците, когато е по-ниска събираемостта на парични средства в хазната.
5.5. Определяне на базова “вредна потребителска кошница”. В нея ще се включат продукти, вредни за здравето на човека (цигари, алкохол и др.), на които да може да се вдигат безпроблемно акцизите и така да се натрупват повече пари във фонда/сметката на ББД. Целта е да се стимулира постепенно здравословния начин на живот, или в кризисни моменти, да се възстанови бързо бюджетния дефицит.
5.6. Прилагане на всякакви пазарни механизми за стимулиране на българското производство, на база безкасовото разплащане с ИПДК.
5.7. Промяна на данъчното законодателство, като идеята е от презумпцията “невинен до доказване на противното” да стане “виновен до доказване на противното”. Идеята е вдъхновена от Израелското законодателство и, повтаряме – при нас тя ще касае САМО данъчното законодателство! С други думи казано, всеки забогатял Българин трябва да съхранява документите за натрупаното си богатство, а при нужда (проверка) да може да докаже сам, чрез лицензиран одитор, произхода на авоарите си. По този начин ще се преустановят настоящите практики на смехотворните данъчни ревизии, при които месеци наред се правят финансови проверки, похабяващи колосални държавни средства и загуба на време на държавните ни служители.
5.8. Строги и безкомпромисни наказания за всяка фирма, която не си плаща данъците.При укриване на данъци и особено за тези, ощетили фонда/сметката за ББД, да се възстановяват нанесените загуби минимално в двоен размер, а за виновните да се предвиждат ефективни присъди – отнемане на свободата, при установяване на злоупотреби в големи размери.
5.9. Премахване на порочната практика за приспадане/усвояване на ДДС и ползване на данъчен кредит. Чрез подобни порочни практики, всички фирми в страната ни са станали закононарушители. Накратко – край на системата, която принуждава фирмите да злоупотребяват!
5.10. Двете пера от бюджета – ДДС и Акциз, които ще се преразпределят, да се обособят като нов данък, който да се натрупва в отделна сметка и със закон да е забранено преливането на пари от други държавни вземания в тази сметка, както и непозволени разплащания от нея за други държавни разходи, различни от ББД.
5.11. Въвеждане на законова поправка – ефективни присъди от 6 месеца до 3 години за лица, извършили дребни кражби, без фиксиран минимум на откраднатото.
Присъдите могат да са по бързата процедура и да се излежават на места – с лек режим, подобно на западната практика. По информационните медии непрекъснато научаваме как в развитите демокрации дори известни личности изтърпяват наказания за своите противообществени прояви, а в България има обирджии на възрастни хора, с по 3-4 висящи дела или условни присъди, които „правосъдието“ на практика прави недосегаеми.
5.12. Въвеждане на законова поправка – ефективни присъди от 10 г. нагоре, за управляващи политици, които умишлено или поради некомпетентност, са увредили ББДохода на Народа. Подобни хора трябва да се обявяват за национални предатели! Тази мярка по естествен начин ще „пресява“ некадърните и корумпирани политици, от достойните такива. Подобна мярка ще охлади страстите на безбройните “лидери“, жадуващи за политически изяви.
5.13. Въвеждане на Конституционна поправка! Да се впише в Конституцията правото на всеки пълнолетен гражданин на РБ да получава ежемесечен безусловен базов доход. Тази мярка ще доведе до невъзможността в бъдеще някой некадърен политик да съсипе труда на своите предшественици.

6. Какви ще са ползите, ако проектът ББД се осъществи
6.1. Премахването на стреса и страха в хората за оцеляването им. Това ще отключи тяхната креативност и предприемчивост. Огромен е броят на хората, които не работят любимите си неща, за да не рискуват, притеснени от дългове или от факта, че няма да могат да изхранят децата си. По този начин творческият ни потенциал се похабява!
6.2. Стимулиране на потреблението, поради факта, че Доходът ще трябва да се изразходва ежемесечно без натрупване. Това ще доведе до голямо търсене, а оттам и стимулиране на производството и икономиката, като цяло. При това положение, пазарната икономика ще заработи със своите истински механизми, без да се налага предприемачът уж да “инвестира”, а целта му да е предимно източване на ДДС!
6.3. Заплатите ще се вдигнат, защото хората няма да продават труда си за жълти стотинки.
6.4. Безработицата ще намалее и в бъдеще тя вече няма да е фактор, който да се отчита и да ни притеснява.
6.5. Ще има ръст на инвестиции за разумен живот. Саниране на жилища, еко къщи, икономични електроуреди и т.н. са неща, в които инвестициите ще скочат рязко, поради факта, че с Дохода ще може да се плащат базовите нужди (вода, ток, парно), което ще освободи част от другите ни разходи. Следователно, тези около 35 милиарда, спестени в банките, народни пари „за черни дни“ ще се включат активно в икономиката, което ще е като “мехлем” за нея при сегашната стагнация в кредитирането.
6.6. Междуфирмената задлъжнялост при този ръст в икономиката ще намалее!
6.7. Решаване на проблема с безотговорното правене на деца от някои по- слабо интелигентни и ниско образовани групи, наши сънародници. Условието ББД да бъде само за пълнолетни граждани, по естествен начин ще вразумява подобни групи да планират децата си. Финансовата заинтересованост ще стимулира отговорност и разумност при тези хора, и така те няма да бъдат изкушавани да създават различни схеми, източващи социалните ни фондове. Да си родител е отговорност, а децата трябва да бъдат желани, планувани и очаквани. В програмите си партиите според собствените си виждания и приоритети ще стимулират и създават условия за отглеждане на децата. Важно е държавното подпомагане да следва развитието на детето по етапи, а да не е с пари в брой, с които някои родители злоупотребяват. Ако успеем в тази насока, не само цяла Европа, но и целият свят ще ни бъдат благодарни.
6.8. Няма да има ДДС измами! Защо? – Защото ДДС-то вече няма да се усвоява, респективно – няма да има какво да се краде! Към настоящия момент данъчният кредит се ползва като „съживителна“ мярка, която се прилага към бизнеса, с цел стимулиране на фирмената активност и предприемчивостта. Това е илюзия, която може да се докаже! Забелязали ли сте, как се развива един бизнес, загубващ пазарната си ниша? При това положение, обикновено мениджърите започват да залагат на кухи сделки, от които да се точи ДДС, вместо бързо да се преструктурира производството или дейността. Ясно е, че всичко това води до бавна „смърт“ за фирмата, от една страна, а от друга – нанасят се много обществени вреди и щети. Замислете се и върху един друг факт – има ли поне една „чиста“ фирма, която е регистрирана по ДДС и която няма някакви данъчни нарушения? Отговорът е еднозначен – няма такава! При пазарни системи с внедрен ББД в тях, икономиката „тупти“ в собствен естествен ритъм. Тоест, в нея паричните потоци се въртят по естествените и нормалните пазарни закони (търсене и предлагане!), а не чрез измислени стимули като усвояване на ДДС, които колкото стимулират, толкова и предизвикват злоупотреби.
6.9. Теоретично няма да има сива икономика, а вероятността да имаме над 90% “чиста” икономика на практика е огромна. С днешна дата тези проценти са навярно около 40/60?! “Изсветляването” на бизнеса ще стане по естествен начин във времето, а не чрез рестрикции и забрани. Как ще стане това? – Първо, всеки бизнесмен ще иска да е максимално на светло, за да може да участва в усвояването на парите от ББД дебитните карти, защото разплащанията ще стават само през терминал. От друга страна, самите граждани ще станат по-съзнателни и ще изискват касовите си бонове при кешови плащания, след като знаят, че част от тези пари ще се връщат обратно при тях като личен приход. При това положение, кой съгражданин ще купува на черно някакви ментета, които са без гаранция или са със съмнителен произход?
6.10. Изчистване на “паразитната администрация”. Това също ще стане по естествен път, след въвеждане на електронното правителство и при положение, че много държавни служители, вече получаващи Дохода, ще решат да работят нещо друго, а няма да се „борят със зъби и нокти“ за работните си места. От друга страна, орязването на раздути щатове вече ще бъде много по-лесно. Защо? – Защото, хората няма да се чувстват изхвърлени на улицата, а ще могат спокойно и без страх от бъдещето, да намерят своята нова себереализация.
6.11. ББД ще стимулира младото поколение да развива своите интереси в образованието. Всеки ще има възможност да плати образованието си без особени финансови притеснения и така, учейки, може спокойно да планира бъдещето си.
6.12. ББД ще предизвика завръщане на Българите, напуснали родината ни, за да търсят препитание в други страни. Чрез финансовия стимул от него и създалата се благоприятна среда за бизнес в България, родината ни ще стане като магнит за сънародниците ни, работещи в чужбина. Завърналите се в Българи пък ще донесат със себе си своя опит, спестен капитал и импулс за предприемчивост, което ще доведе до още по-голямо благоденствие на страната ни!
6.13. Ще изчезнат порочни практики и злоупотреби в социалното подпомагане, където всеки “дърпа чергата на своя страна”, но в крайна сметка всички остават недоволни, а преразпределените пари – похабени!
6.14. Хората, които искат да живеят здравословен и природосъобразен начин на живот, ще могат да правят това, без притеснения за оцеляването си. Тези хора спокойно ще могат да инвестират в екоземеделие или други, любими за тях, занимания сред природата. В момента такива наши сънародници страдат в градските си апартаменти, принудени да вършат неприятна работа в промишлени предприятия или офиси, притеснени от несигурността, относно прехраната на децата и семействата си. Когато човек е спокоен за насъщния, когато се елиминира страха за оцеляване, тогава се освобождават огромни вътрешни ресурси. Когато това стане, човек спира да работи, защото ТРЯБВА и започва да търси това, което ИСКА. Тогава започва да твори с любов и страст… Твори качествени неща, достойни и позитивно заредени. Често сътвореното с такава нагласа има лечебни свойства. Така ще можем да се лекуваме докато творим, а сътвореното да бъде лек за притежателя си.
6.15. Ще се отвори банковата система към кредитиране и парите ще излязат от трезорите. В настоящия момент банкерите трудно намират надеждни клиенти, защото икономическата стагнация и безработицата, поставят сериозна част от желаещите да получат кредит в рисковата група на неплатежоспособните.
6.16. Ще се повиши общата предприемчивост на хората. Българинът е трудолюбив и обича да залага на сигурното. В тази насока говори фактът, че с по няколко милиарда лева на година растат спестявания по банковите сметки. Статистиките показват, че 90% от депозитите са под 10 хил. лв, което е много показателно, че масово се спестява и тези пари не са на богатите хора и олигарсите, а са „пари за черни дни”!След въвеждането на ББД, подобен девиз вече няма да бъде актуален.Хората по естествен начин ще осъзнаят това, защото ще имат сигурност в утрешния ден. Сега страхът и притесненията правят хората “слепи” и объркани, което ги кара да кътат пари за несигурните си бъднини.
6.17. Проектът ще даде възможност за изграждане на силно гражданско общество. Последното може да е реалност, само ако всички Българи се обединим около една общонационална Кауза, каквато е Идеята ББД. Като следствие, това ще допринесе за много силен обществен контрол върху политиците, на които гласуваме доверие.
6.18. Изчезване на дребната битова престъпност! Подобно нещо ще бъде следствие от въвеждането на законови поправки за ефективни присъди от 6 месеца до 3 години, относно дребни престъпления – когато кражбите са под 200 лв, които сега дори не се регистрират поради маловажност.Благодарение на тези поправки, ще имаме три огромни ползи:
- няма да има крадец, който да иска да обере хладилника, пенсията или животните на възрастен човек, след като знае, че ще загуби за това своя ББД, когато със сигурност влезе в затвора.
- работата на съдилищата ще намалее и те няма да са заринати с така наречените “кокошкарски истории”, които обикновено завършват с условни присъди, а крадците след това продължават активно своята дейност.
- няма да е необходимо увеличаване броя на редовите полицейски служители, защото от една страна, дребната престъпност ще заглъхва, а от друга – сънародниците ни ще са по-активни и ще съдействат за залавяне на престъпниците, виждайки, че има реално осъдени.
6.19. Премахване на корупцията! Подобен ефект ще се получи като следствие от въвеждането на ББД. Нещата ще изглеждат така – системата за Дохода няма да остави на политиците косвени данъци, които да се “усвояват” по системи „братко-батко“ и стимулиране на собствения електорат. С други думи казано, кадърният и далновиден политик ще се стреми да увеличава приходите в хазната от: реални програми за стимулиране на бизнеса; ефективно управление на държавната собственост и активи, от привличане на европейски фондове; от оптимизация на администрацията; от рационално използване на природните ни богатства и т.н. В този смисъл, държавната администрация ще се пресее, и в нея ще останат предимно професионалисти, които няма да се сменят след всяко правителство. Възнаграждението на тези хора ще бъде достойно и заслужено, в зависимост от техния положен труд и висок професионализъм!В настоящия момент всеки хули държавния служител, който е взел висока премия, а при получаване на ББД Народът ще иска да има все повече и повече такива високоплатени служители. Това ще бъде така, защото колкото повече се развива икономиката ни, толкова повече ще расте Доходът за хората! Какво лошо има тогава един професионалист да взема и 10 – 20 хил.лв основна заплата? Въпросът е друг – доколко е възможно да се корумпира една такава високоплатена държавна администрация?
6.20. Възраждане на българския спорт.Това ще стане в две направления, като се заложат в закона на ББД следните клаузи:
- Всяко дете, което тренира усърдно и има призово национално класиране в даден спорт, получава ББД – както всеки пълнолетен гражданин. Подобно нещо ще даде мощен стимул на децата да тренират. От друга страна, родителите на всички талантливи деца със спортни постижения, няма да се чудят откъде да вземат пари, за да им купят спортен екип или маратонки. Представете си и друго следствие в горния смисъл – как биха се развивали младите треньори в различните спортове, при положение, че има много деца, желаещи да тренират?
- Всеки пълнолетен спортист, който е стигнал върха в национално първенство, автоматично започва да получава ДВОЕН Доход. За изявилите се по европейски и световни първенства, например, този доход може да е в ТРОЕН размер. Представете си какъв стимул и сигурност ще дава това на нашите спортисти?!
6.21. Стимулиране на интереса към учебния процес и творчеството у децата. В закона на ББД може да се запише, че всички деца, които вземат призови места в различни национални или световни олимпиади, могат да получават ББД. Това ще бъде голям стимул за ученолюбивите деца и признание за техния труд, търпение и постоянство.
6.22. ББД ще има положителен здравословен ефект върху голяма част от нацията ни! В доста статистики се споменава, че над 80% от болестите на съвременния човек са вследствие на депресията и стреса, на които той е подложен. Представяте ли си какъв прекрасен „лечител“ може да бъде системата ББД, щом се въведе, защото тя премахва подобни симптоми в голямата им част!
6.23. Всеки човек, с добро финансово положение, ще може по собствен избор и убеждение, да прави своя социална политика. Тоест – той може да дарява своят ББДоход на хора в неравностойно положение или на социални учреждения (старчески домове, домове за деца в риск, защитени домове и т.н.), които ще имат нужда от финансиране.

7. Какъв е най-лошият вариант/сценарий, ако проекта за ББД се провали след въвеждането му?
По-лошо от сегашното положение няма как да стане! Ако този Проект се провали, поради някоя от изброените в тази разработка причини, настоящата система може да се възстанови отново в сегашното си положение. С други думи казано, пенсионните и здравни фондове, заедно със съпътстващите ги пенсионна и здравна система са ЗАПАЗЕНИ и продължават своето независимо функциониране и след въвеждане на ББД.

Тук стои въпросът – няма ли при връщане на старото положение да настъпят някакви негативи или загуби от това? – Въвеждането на ББД е с премерен риск, който си струва да опитаме.

Защо си струва, ще отговорим с риторични въпроси: Спомняте ли си колко пъти през последните 23 години държавата е обирана и е започвала от нула? Спомняте ли си времената след хиперинфлацията от 1996 г.? Спомняте ли си голямото източване на финансови средства и държавни активи през периода на касова, безкасова и бонова приватизация? Спомняте ли си обирите за десетки милиарди лева от енергийната мафия, от престъпни групировки и от сивата икономика? Нима в настоящия момент сме доволни от дереджето, на което сме? Богати ли сме? Безработицата малка ли ни е?
В този смисъл на разсъждения, отговорете си и на въпроса какво по-лошо може да ни се случи, ако въведем ББД?

8. Какви са вътрешните спънки и кой може да провали ББД?
Вътрешни спънки могат да се породят единствено при липса на Национален Консенсус!
ЕДИНСТВОТО е ключовата дума върху която трябва да се съсредоточим.
Случайно ли е поставен девизът на Парламента ни „Съединението прави силата“? Може ли да подобрим стандарта си на живот и да просперираме като нация, ако непрекъснато сме разкъсвани от обществени противоречия и взаимно отричане?
Именно това правим през последните две десетилетия – самоунищожаваме се непрекъснато!
И именно това ще може да се стопира веднъж завинаги, ако се приеме ББД от всички ни като общонационална Кауза, а после тя да се впише в икономическите програми на партиите.
Да! Трудни моменти може да има с въвеждането на ББД, но нима може да ни се случи по-лошо от това, което сме преживяли до момента? Нима виждате друг изход от сегашната тежка и напрегната ситуация?
„Ударили сме дъното“, скъпи сънародници и е наложително да се обединим, и да не се делим повече на цветни, безцветни, сини, червени, жълти, зелени…
Възможно е да се намерят хора, които, озлобени от тежкото си положение, ще отричат всичко наред, в това число и настоящия спасителен Проект ББД. Ще има навярно и корумпирани управници, които ще искат да се облагодетелстват от ББДохода по някакъв начин?!
Казано е обаче: “Всичко, което не ни убива, ни прави по-силни”. Тоест, както преболедуваните болести обикновено ни имунизират и укрепват, така и всички трудности с ББД, ако сме единни – ще бъдат само за нашето добро и благополучие.

9. Има ли външни спънки, които могат да препятстват ББД? (ключов въпрос!)
Принципно, членството на България в Европейския съюз няма да попречи за осъществяване на този Проект, дори напротив – това ще ни подпомогне много!
Влизането на България в Еврозоната обаче, където има единна валута, но няма хармонизирани данъчни и наказателни закони, поставя пред сериозен проблем реализацията на всеки един подобен проект за безусловен доход, ако той се приема от отделна страна членка на съюза. Това няма как да стане в близко бъдеще, което означава, че който политик ни вкара в този финансов съюз, ще унищожи шанса на Българите за ББД, което значи бедност и мизерия още десетилетия наред!
Богатите европейски страни приложиха спрямо бедните Българи „двоен стандарт“, но вместо да ни „извадят очи, ще ни изпишат вежди“ след като въведем ББД. Необходимо е това да се преосмисли и да се проумее от всеки един политик!
В този смисъл, резонен е въпросът какво трябва да правим тогава, след като не искаме да влизаме в Еврозоната, която не е израснала, за да бъде единна? Отговорът е – следваме политиката на Англия, а ако ни притискат – защо не и на Швейцария?! (последната е член дори на Шенген, но не и на Еврозоната!) Нека да се стремим да постигнем стандартите на живот в тези страни чрез ББД, а не да спазваме дисциплина, да „стягаме колани“ и да искаме милост от една „разпасана демокрация“, в която непрекъснато се надхитрят. Нека да запазим достойнството си като нация!

10. Защо ББД може да възроди точно България много бързо и за кратко време да постигнем западния стандарт на живот, и дори да го задминем?
Отговорът е много лесен и се корени в следното – близо 90% от Българите имат собственост, а в развитите западни страни тази цифра е средно около 45%! Хората в западните общества обикновено нямат собствени къщи, защото на тях им е по-удобно да са нещо като “пътуващи роби”. Тоест, притиснати от конкуренцията в търсенето и предлагането на работна ръка, те нямат сметка да имат недвижима собственост, което ги закотвя на едно място и което им пречи да са по-мобилни и гъвкави в търсене на своето препитание и реализация.
След въвеждането на ББД в България, полаганият труд в страната ни ще се заплаща много повече. Това ще доведе до скок в цените на новото строителство, а след това и в цените на всичките недвижими имоти, които ще се удвоят или утроят. Така мнозинството от имотните Българи, каквито са всъщност повечето от нас, ще се “събудим” след време вече като притежатели на ценни материални активи, а не както е сега, когато идват чужди граждани и купуват за жълти стотинки или с няколко техни заплати, имотите и земята по селата.
Всеки знае израза – “последните ще станат Първи”, нали? Вярвайте и бъдете сигурни, уважаеми сънародници, че точно това ще стане по отношение на стандарта ни, ако въведем ББД!

11. Кой може да направи проекта ББД в България?
Краткият отговор е – всяка политическа сила, която е на власт! Имайки предвид изброените по-горе вътрешни опасности, правилният отговор е – всички заедно! Тоест, всички партии в Парламента и будното гражданско общество като контролен орган, извън Парламента, които работят единно за осъществяване на една национална Кауза за ББД!
В този смисъл, като начало е важно следното – всяка политическа партия да запише в програмата си настоящия Проект, с което, като управляваща сила се задължава да работи за неговото осъществяване.
Българинът трябва да се научи да бъде единен и надпартиен, и да наказва дори партиите, на които симпатизира, тоест – да не се гласува за партия, която няма включен в платформата си Проекта за ББД!
Обобщено казано, нещата изглеждат така – по въпроса дали да има ББД, е необходимо да се изгради НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС и, когато всички го приемат като национална Кауза, този въпрос да не стои повече на дневен ред! Така, впоследствие всяка политическа сила ще се съсредоточи върху конкретни сметки и разчети по ББД, съгласно нейната лява или дясна ориентация, за да предлага по добра реализация на Проекта.
За в бъдеще всички политически и икономически дискусии трябва да са: не дали Българинът има ББД, а на колко да възлиза този Доход и какви допълнителни ползи могат да се извлекат от него?!

12. Често задавани въпроси

12.1. Защо идеята за ББД е „гола“ и в нея няма точни сметки?
Теоретичните сметки са направени от германци в показания на сайта ни близо двучасов филм (www.bbd.bg). Който разбира от икономика и финанси, ще се убеди, че тези изчисления са коректни и достоверни, и че те са поднесени от професионалисти.
Може да си зададем въпроса – а, защо германците не са въвели базов доход при това положение?
Проблемът е в това, че в Еврозоната, където е Германия, има единна валута, но няма общо законодателство, което прави германската държава една „отворена система“, в която е почти невъзможно да се въведе единен ББДоход.
Икономистите в Германия все по-ясно осъзнават, че без да изградят общо законодателство в страните от Еврозоната, въведеният от тях ББД ще изтече при мързеливите гърци, ленивите италианци или гладните малцинствени групи от източните страни. Образно казано, германците сега са в “разкрачено положение”. От една страна, те не могат да вървят напред, въвеждайки собствен ББД, а от друга – не могат да се върнат назад, защото ако напуснат Еврозоната, еврото ще рухне и нещата могат да станат още по-зле за тях!
Тези наши разсъждения се потвърждават ясно и от следните факти – Германия непрекъснато упражнява натиск и непрекъснато изисква от другите членки на Евросъюза създаване на общо данъчно законодателство, обща европейска конституция, обща европейска прокуратура и т.н. Това са много показателни факти!
Вижте, принципно, не ние трябва да показваме сметки на някого, а икономистите трябва да ни покажат своите сметки, защото за този труд им се плаща!
Отделно в глава III т.2, “Задачи за политици” сме разработили универсален АЛГОРИТЪМ, по който да се правят изчисленията за бюджет с включен в него ББД.
Разберете ни правилно – ние не бягаме от сметки и изчисления. Тях сме ги направили в много разновидности, но нямаме намерение да доказваме на някого, че “Земята се върти”. На всеки “икономист” обаче, който се напъне да докаже, че “Земята е тепсия, на гърба на четири слона!” и твърди, че ББД е невъзможен, ще му бъде доказано с реципрочни изчисления!
Защо нашата тактика ще бъде такава? – Ще постъпваме така, за да можем да покажем и изобличим публично онези некадърни икономисти и политици, които са се напънали да ни управляват, а всъщност – не могат да правят елементарни сметки. Подобна тактика ще ни помогне да „отсеем плявата“, за да не ги допускаме вече до властта.

12.2. Доста от събраните средства за ББД (от ДДС и акцизи) са необходими, за да се издържат социално слаби, безработни, пенсионери, здравеопазване, държавна администрация (учители, полиция, военни!)? Няма ли да възникнат проблеми в тези групи?
(Това са група въпроси, които се обсъждат често и за яснота ще ги разделим.)
- проблеми със социално слабите и безработицата няма да има, защото тази група хора ще се компенсира по сходен социален начин и с ББД, който им се отпуска. Тези наши сънародници обаче, ще са улеснени в друга насока – за тях няма да е необходимо да доказват пред социалните служби своята бедност и така да зависят от нечие администраторско благоволение, за да получат дадена сума пари или обратното – да гладуват, ако са надвишили с 5 лв разрешения минимум. Подобни абсурди повече няма да има!
- проблеми с пенсиите и със здравеопазване няма да има. Това ще бъде така, защото всички досега съществуващи пенсионно- и здравноосигурителни структури и фондове, както казахме вече, се запазват!
- частични проблеми с държавна администрация (учители, полиция, военни!) навярно ще има, но ключовата дума в тази насока е – оптимизация! Тя ще стане чрез електронни услуги, ел. правителство, чрез премахване на паразитните социални структури и подобни звена. Пример в тази насока може да ни бъде Холандия, която има два пъти по-голям брой население от България, а администрацията й е с няколко пъти по-малка от нашата!

12.3. Проектът за ББД не е ли утопичен, и не е ли само една хубава приказка?
На хора, които мислят така или критикуват Проекта, можем само да благодарим. Защо? – Защото, в миналото онези хора, които са твърдели, че Земята се върти, били изгаряли на клади!
Базовият доход в Европа се коментира изключително интензивно и се водят сериозни дискусии по него. Прочетете статиите от сайта ни – “Съветът на Европа открива дебата за базовия доход. 11 март 2013 г.”; интервюто на Жан-Клод Юн клер; забележете, че се събират един милион подписи за европейски референдум за базов доход; в Швейцария също се подготвя референдум на тази тема; създават се европейски рекламни клипчета и филми и т.н.
Накратко, дали ще проспим шанса си като Българи – от НАС зависи!
С настоящия Проект можем убедително да твърдим, че “водим европейците с една обиколка”, както се казва. Остава ни само да “прогледнем” като Народ, да се обединим и да накараме политиците ни да станат вече национално отговорни и да въведат ББД за всеки пълнолетен Българин.

12.4. Кой ще върши мръсната работа (почистване на улици, канализация и др.)?
В показания на сайта ни (www.bbd.bg) немски филм са подсказани отговори на този въпрос и са дадени следните разумни предложения:
Хората, работещи в тези области, ще получават по-добро заплащане и подобри условия за труд; ще се прави непрекъсната автоматизация и рационализация; хората ще бъдат стимулирани сами да вършат част от тези задължения.
Към това можем да добавим и идеята за “внасяне” на работна ръка. Подобна мярка обаче няма да позволява на чуждите граждани, работещи на територията на страната ни, да получават ББД, както останалите наши съграждани.

12.5. Ами, ако получаващите ББД хора не пожелаят повече да работят?
Принципно, това е невъзможно! На въпроса дали биха продължили да работят, ако имат базов доход, 60% отговарят с ДА и само 10% отговарят с твърдо НЕ! (данните са от немското социологическо проучване).
По природа, в човека е заложено той да проявява креативност, творчество и съзидателност. Отделно, в своето мнозинство, българите сме преди всичко трудолюбиви, а не лентяи и безделници! С ББД ще се гарантира един приличен начин на живот, а пазарната икономика винаги ще подтиква човек да има още по-добър стандарт на живот, което ще ни прави предприемчиви и инициативни. Нека не забравяме, че с ББД ще се покриват само базови нужди. Тоест – ако искаме да ходим на ресторанти, на почивки, да имаме хубави дрехи или да караме колите си, няма как да разчитаме само на подобен доход.
Поговорката “Който не работи не трябва да яде” няма да е актуална вече, а в сила ще бъде следното – “който се труди и мисли, ще има повече”. В този смисъл, глад и мизерия не би трябвало да има повече в България!

12.6. Ще възникнат ли проблеми в здравеопазването, има ли опасности в тази насока?
Здравната система може да се подобри значително по следния начин – въвеждане на електронна здравна книжка; перфектна отчетност; строг контрол; безкомпромисни санкции за нарушителите. В този смисъл, въвеждането на ББД може да помогне много. Чрез него ще се запълнят много бързо дефицитите в здравната каса, което ще подобри значително здравното обслужване, което няма да страда от липса на средства. Както казахме вече и на друго място, по-лошо от сегашното положение в тази сфера, не виждаме как може да се получи?!

12.7. Няма ли с ББД да създадем едно мързеливо и лениво младо поколение?
Механизмът с дебитните карти и електронно харчене на Дохода няма да позволява този доход да се ползва в барове, ресторанти, дискотеки, за почивки и други подобни развлечения, които привличат младите хора. Това неминуемо ще стопира леността в тях и дори ще ги подтиква към обратното – към трудолюбие, инициативност и творчество. Навярно ще има и такива, които ще заседнат зад бутилката или лесния начин на живот, но вижте – това ще е естественият подбор, който ще влезе в действие.
Нормалните деца, които са възпитани с добра ценностна система, ще имат прекрасни възможности да развият своя потенциал и заложби, а другите – насила не можеш да ги накараш да водят съзидателен живот.
Вторите ще имат два варианта – или да се сравняват с първите и да живеят добре, или да продължават да са пиянстващи аутсайдери, но това рано или късно омръзва, а и здравословно не може да се понася дълго време.

12.8. Защо само ДДС и акцизи, не може ли да се повиши ББД и от другите данъци?
Подобна мярка предпазва държавната ни система от фалиране и неутрализира доста възможности за финансови злоупотреби. Не трябва да забравяме и друго – държавата ни се нуждае и от административни разходи за своите служители, нали? Тези разходи ще се покриват именно от другите приходи в бюджета като: корпоративен данък, държавни такси, концесии, мита, данък недвижимо имущество и т.н.

12.9. Защо да се ползва ББД чрез дебитни карти, а не се дават пари за кешови разплащания?
Тази мярка стимулира да се ходи на работа и така всеки сам да определи до каква степен да вдигне своя стандарт на живот, над подсигурения му базисен такъв. Правилото е просто – ако искаш да разполагаш с кеш пари, ще е необходимо да си ги заработиш!
Всъщност, подобна мярка е и предпазна. Тя ще защитава националната ни валута, защото чрез дебитните карти няма да може да се изнасят пари зад граница. Също така с тях няма да може да се купуват чужди валути или да се инвестира в акции по борсите. Накратко казано, чрез подобен начин на разплащане се позволява Доходът да бъде ползван целенасочено и наистина за покриване на базовите нужди при хората.

12.10. Защо ББД да не се отнася и за лицата под 18 г. възраст? Не е ли това дискриминация?
Да си родител е преди всичко отговорност и лична Мисия! При интелигентните и отговорни родители децата са планирани, желани и очаквани. В този смисъл, прекомерното материално стимулиране да бъдеш родител, води обикновено до нежелания ефект на „изродено поколение”. Това са факти, които вече се обясняват и по научен начин, чрез пренаталното възпитание на децата.
Всъщност, замислете се как са били държавно стимулирани нашите прабаби и прадядовци от началото на миналия век, когато са имали средно по 5-6 деца в семейство! Какви социални помощи са вземали те? (риторичен въпрос)
По-горе в Проекта казахме и друго, а сега ще го повторим… Обвързването на ББД с пълнолетието е превантивен метод, касаещ необразовани и ниско интелигентни наши сънародници, които виждат в правенето на деца удобен начин за препитание или поддържане на лесен начин за живот. В този смисъл, след въвеждането на ББД и със смяната на социалната ни система няма как вече да бъде злоупотребявано със социалните ни фондове.
След постигане на национален консенсус по ББД, всяка партия според собствените си виждания и приоритети, ще стимулира и създава условия за отглеждане на децата. Важно е държавното подпомагане да следва развитието на детето по етапи, а да не е с пари в брой, с които някои родители злоупотребяват.

12.11. Няма ли с ББД да се засили демографският срив, като няма Доход за децата?
Напротив! Имайки предвид мизерните средства, които към момента ни отпуска държавата за отглеждане на деца (около 50 лв. месечно!), ББД ще е като „манна небесна“ за всички млади семейства, имащи поколение или такива, които са решили да планират и да създадат такова.
Отделно казахме, че да си родител е преди всичко лично призвание, вътрешна необходимост и потребност. От тази гледна точка е много погрешно да се стимулира с обществени пари родителското право, защото хората трябва да се научат не да се размножават, а да творят своите деца!
От друга страна, демографският срив за в бъдеще ще бъде мит. Системата за ББД ще стимулира много от сънародниците ни в чужбина да се завърнат в България. По статистика, има над 4 млн. Българи, разпилени навсякъде по света. Една трета от тях да се завърнат обратно – това ще бъде голям възход за нацията ни, във всяко едно отношение.

12.12. Няма ли да са притеснени фирмите, когато няма да имат вече възможност за усвояване на данъчен кредит?
Подобен въпрос е основателен и резонен! Смисълът от получаване на данъчния кредит от фирмите, регистрирали се по ДДС, е именно в това – засилване на тяхната стопанска инициатива. За жалост, обаче, това засилва и друго – алчността и склонността на мениджърите към злоупотреби и далавери.
Замислете се! Имате ли познат бизнесмен, който не крои сметки в посока на това да прехвърля на фирмата си част от личните си и семейни разходи, с цел да бъдат осчетоводявани последните и, съответно – така неправомерно да се усвои ДДС-то? Разбира се, че това не е законно и честно, но нашите бизнесмени са принудени да постъпват така, дори и ако те са почтени. На практика излиза, че ако не крадеш, си по-слабо конкурентноспособен, защото всичките ти колеги усвояват неправомерно ДДС и защото контролът върху подобни дребни нарушения е невъзможен.
Подобни изводи се отнасят за почтения и честен бизнес, който по принуда ежемесечно спестява част от данъчните си задължения.
А, какво да кажем за останалите “бизнесмени“? Онези, които кроят схеми с цел източване на стотици хиляди левове от ДДС, посредством реализиране на кухи сделки, без да са развивали никакъв бизнес! Примерите в това отношение могат да се дадат навсякъде по света, защото това е проблем от световен мащаб.
С въвеждането на ББД, подобна порочна практика няма да съществува вече, а фирмите ще работят равнопоставено в една истински конкурентна среда.

12.13. Какви са приликите и разликите между настоящия Проект и европейската инициатива за базов доход?
Приликите и разликите между нашият Проект и европейското ББД, можем да опишем най-кратко по следния начин:
- приликите са единствено в абревиатурата (наименованието) и намерението да се подсигури някаква материална независимост на хората;
- разликите са огромни. Те произтичат най-вече от факта, че Европейският проект е още в зародиш и представен като идея, която тепърва ще се развива. Нашият проект пък е готов за стартиране и прилагане като рисковете от него са минимизирани или практически нулеви.
Подробни разяснения сме изложили в отделна аналитична статия („Прилики и разлики между българския и европейския Проекти за ББД“), и който желае може да я прочете на сайта ни!

12.14. Има ли някъде въведен подобен ББДоход в други страни по света?
Коректният отговор е – няма!
Съществуват някакви разновидности в различни страни по света, които са опитали да въвеждат някакви сходни системи за безусловен доход. Статии в тази насока и подробности – може да намерите на сайта ни.
Нужно е да се разбере много добре разликата между подобни чужди системи и българската система за ББД. Принципно световният опит по отношение Базовия Доход е някакъв вид усъвършенстване на наличната социална система, а в нашия Проект ББД последната се трансформира радикално и практически се преобразува в нов модел социално подпомагане, но вече за всички пълнолетни граждани!

12.15. Кой е авторът на този Проект ББД?
Авторът на Проекта е Никола Дамянов, който е публикувал първата му разработка на 27.02.2013 г.
Вдъхновен от мъдростта и примера на Природата, и използвайки един широко познат принцип от древността (Принципа на Аналогията!), той е адаптирал европейската идея за ББД в една работеща българска система, която позволява преразпределение на безусловен базов доход в обществото. За вдъхновение на разработката е послужила и една мисъл от духовния Учител Петър Дънов, който още в началото на 20 в. е казал, че българинът заслужава един по-добър, независим и достоен живот!
Впоследствие, с помощта на екип от вдъхновени, съвестни и отговорни Българи, материалът е трансформиран два пъти и допълнен с ценни идеи, подобряващи защитите на Проекта и неговата ефективност и приложимост.
В бъдеще Проектът ББД ще продължава да се усъвършенства в насока защита и ефективност.
Проектът е отворен и няма авторско право!
Проектът е подарен от целия работен екип на всички българи!

12.16. Разкажете нещо повече за принципа на Аналогията, който е бил вдъхновение за този проект.
Принципът на Аналогията е заложен като основен Принцип в херметическата литература, а в някои свещени книги е описан – “Каквото е горе, такова е и долу!” Накратко казано, това е един от природните Принципи, познати от древността, и вдъхновил много гениални учени да направят епохални открития.
Нужно е да разберем, че значимите еволюционни открития се случват само тогава, когато човешките фантазии са проникнати от природните закономерности.
Всички знаем, че Природата функционира съвършено. Затова, ние използвайки нейните принципи, изграждаме една устойчиво функционираща система ББД. Без познаването на Природните принципи, закони и правила, е слабо вероятно да създадем някаква работеща система, независимо каква тя?!
Използването на този принцип, като основа на Проекта ни помага предимно с две неща:
Първо – да можем да намерим мястото, функциите и задачите на всекиго в нашето общество.
Второ – посредством Аналогията откриваме проблеми, спънки, трудности, които биха обрекли Проекта на провал!

12.17. Какъв може да бъде размерът на ББД към момента?
Можем да направим една бърза и ориентировъчна сметка за бюджет 2013: Приходите от ДДС и Акцизи в бюджета – около 12 милиарда годишно – ако се разделят, ориентировъчно, на 5 млн. пълнолетни Българи, приблизителната месечна сума, която ще се получава като Доход, ще бъде около 200 лв на човек! Това не е никак малко, като се вземе предвид с колко малко пари живеят хората в момента и при положение, че имаме голям брой пенсионери, получаващи пенсии под тази сума, нали? Добрата новина е, че ако ББД се въведе и се вдигне икономиката на крака, тази “плаваща сума” от 200 лв. спокойно ще се утрои за няколко години, а времената, когато ще имаме поне 1/3 от западните заплати като Доход, не са мираж! Тук е важно да се направи следното уточнение – подобни доходи Българинът ще получава БЕЗУСЛОВНО, а не със зависим и стресиращ “робски” труд, както става в някои развити западни “демокрации”!
Уточнение - има още десетки въпроси, на които сме отговорили на сайта www.bbd.bg. Там може да намерите и няколко съпътстващи статии, които дават различни гледни точки, помагащи да се възприеме по-лесно всичко, написано дотук. При желание, може да до обогатите своите знания на посоченото място!

 

III. ЗАДАЧИ ЗА политици и икономисти, КАСАЕЩИ ББДохода

1. Задачи за политици!
Политиците от Парламента трябва да приемат пакет от законови поправки и нови закони, необходими за стартирането на Проекта „ББДоход за Българите“ и неговата последваща ефективна реализация. Целта е да се предпази и защити настоящата разработка от изкривяване, като се спазват дадените препоръки в нея. Само по този начин настоящият Проект може да се утвърди като една сигурна и функционираща система! В този смисъл, нашите предложения са:
1.1. Конституционна поправка, която гарантира получаване на ББД от всеки пълнолетен български гражданин.
1.2. Конституционна поправка, в която се вписват усъвършенстваните критерии на Маастрихт (фиксиран максимален външен дълг+дефицит под 3% от БВП, +допустим процент на инфлация и т.н.).
1.3. Закон за ББДоход, разписан съгласно конституционното ни право и заложените параметри в настоящата разработка.
1.4. Нов закон за ДДС (или поправка в стария), при който да няма усвояване на данъчен кредит и приспадане на ДДС от фирмите.
1.5. Законови разпоредби и организация, позволяващи реалното стартиране на електронното правителство.
1.6. Поправки в НПК (наказателно-процесуалния кодекс) срещу дребната престъпност. Ефективни присъди от от 6 м. до 3 г , по бързата процедура, за извършени дребни кражби, при лек режим на изтърпяване на присъдата.
1.7. Вписване в НПК идеята ни „виновен до доказване на противното“, която ще касае придобита собственост и лични авоари, при лица, уличени САМО в данъчни злоупотреби.
1.8. Промяна на НПК или нов закон, където да се впише как се носи наказателна отговорност от политици, които поради незнание, некомпетентност или умишлено, са провалили ББДохода на Народа си. Идеята е да се дефинира понятието „национален предател“. Тоест, за лица, управляващи България по посочения престъпен начин, наказанията да са само ефективни присъди, които да започват от 10 години нагоре! Подобна наказателна отговорност да се носи включително и от лидери на дадената управлявала партия, независимо дали те са пряко участвали в държавното управление!

2. Задачи за икономисти!
2.1. Идеята ни е да дадем алгоритъм (начин за изчисление), по който икономистите да смятат в конкретно определена финансова рамка на годишния бюджет, и така последният да се трансформира от обикновен бюджет, с включена в него социална система, в ББД-бюджет, без включена социална система в досегашния й вид.
2.2. Целта ни е, чрез този алгоритъм да се постигне ефективност в икономическите дискусии, като се търсят обединяващите пресечни точки в различните икономически разчети. С други думи казано, съревнованието между икономистите да бъде на база техните професионализъм и компетентност, а не те да правят нереални поръчкови изчисления, под диктат на някоя политическа сила, която е решила да блесне пред Народа ни, обещавайки му голям ББДоход.
2.3. Основната задача на алгоритъма е изчисляването на консенсусна сума, касаеща възникналия РЕАЛЕН дефицит в един ББД-бюджет. Подобна „дупка в бюджета“ се получава, защото приходите от ДДС и Акциз при ББД-бюджет ще се връщат директно обратно при гражданите, а при другия бюджет те са се ползвали за покриване на други държавни разходи. В този смисъл, необходимо е да се постигне консенсус по следните стойности:
а) Изчисляване на сбора от ДДС-то и Акцизите на годишна база, която ще бъде преразпределяна като ББДоход, примерно: 8 млрд. лв. ДДС + 4 млрд. лв. акциз = 12 млрд. лв.!
б) Изчисляване на сбора от средствата, които държавата отделя за социални разходи (помощи за бедни, трайно безработни, издръжка на административни социални звена и т.н.), примерно: нека този сбор е 6 млрд.лв.!
в) Изчисляване на средствата, които няма да се усвояват като данъчен кредит от фирмите. Примерно: нека това да са 1 млрд. лв.!
Следователно, изчисленията за намиране на дефицита са:
а – (б+в), от горните подточки, или 12 – (6 +1) = 5, което означава, че реалният дефицит при ББД-бюджет е сумата от 5 млрд. лв., по която сума трябва да има консенсус!
2.4. Изчисляват се приходите в хазната, вследствие на конкретните преки и косвени икономически ползи, до които ще доведе въвеждането на ББДохода. Например:
- спестените разходи, вследствие въвеждане на електронно правителство;
- спестените разходи, вследствие оптимизация на държавната администрация;
- приходи, вследствие прекратяване злоупотребите и измамите с ДДС;
- приходите, вследствие минимизиране на сивата икономика;
- приходите, вследствие на реалния ръст в икономиката, изразени като събран в повече корпоративен данък и данък общ доход.
- приходите, вследствие на реалния ръст в потреблението, изразени като събрани в повече ДДС и Акцизи, които обаче няма да са заложени в бюджета за преразпределение за текущата година;
- приходи от увеличената събираемост на държавните вземания;
- приходи от ефективно управление на държавната собственост и концесии;
- приходи, вследствие повишаване на събираемостта на мита и митнически такси;
- приходи, според ръста на чуждестранните инвестиции;
- … и други.
2.5. Изчисляване на конкретна сума, която всеки сънародник ще получава лично. Примерно, при 5 млн. пълнолетни Българи имаме – 12 млрд. : 5 млн. = 200 лв.
2.6. Изработване на бюджет на база установения реален дефицит по т. 2.3 и новите финансови постъпления от ползите, в т. 2.4, като се спазват следните две правила:
- ако има дефицит това може да се компенсира с размера на ББДохода, тоест вместо да се преразпределят по 200 лв., ще се дават 180 лв., или по- малко!
- ако има излишък, той ще се използва за компенсация на групите хора, които са в неравностойно положение, или на социални институции като домовете за сираци, които ще се наложи временно да продължат да функционират, докато се премахнат окончателно в бъдеще.
Обобщение: Настоящите задачи са обяснени систематично на популярен език, за да могат те да бъдат разбрани, дори от сънародниците ни, които нямат икономическо или юридическо образование. С разписаните тук задачи за политици и икономисти целим да активираме нашия елит, който трябва да започне да мисли интензивно и целенасочено по въпроса за въвеждането на ББДохода за Българите.
Изводът от горното кратко изложение е само един – Проектът ББД може да бъде абсолютно работещ, изпълним и приложим в българските условия. Дали, обаче, той ще стане реалност – зависи единствено от професионализма, политическата воля и държавническото мислене на нашите политици!
А, дали в България има такива политици? Има! Просто трябва да си ги изберем, а начина, по който да правим своя избор (как да гласуваме!), сме описали в края на тази книжка.

 

IV. ОБРЪЩЕНИЯ:
В тази глава ще завършим с призив-обръщения към четири различни групи наши сънародници, за да можем по-бързо да постигнем , поставените в настоящата разработка ЦЕЛИ:
Първо – постигане на национален консенсус по Проекта ББД между различните национално отговорни партии, като той залегне в програмите им.
Второ - Изграждане на силно Гражданско Общество, осигуряващо контрол при стартирането на Проекта и последващото изпълнение на ББДохода.

1. Обръщение към всички политици и икономисти:
Уважаеми Господа, известяваме Ви, че ще връчим покана, с отворено писмо за подкрепа на Проекта “ББД за всеки Българин”, на всички регистрирани партии, на които знаем местонахождението или ел. пощи!
Призоваваме ви да прочетете подробно разработката и, при желание, да ни отговорите дали сте готови да се присъедините към тази национална Кауза за ББД, за да изградим заедно национален консенсус по нея!
Положителните Ви отговори ще бъдат вписани официално на сайта ни и тази информация ще бъде споделяна на сънародниците ни в нашите живи срещи с тях.
Каквото и да бъде Вашето решение, уважаеми политици, бъдете сигурни в едно – тази книжка ще достигне до всеки Българин и тя ще стане настолно четиво във всяко почтено българско семейство. В бъдеще този материал тук, ще бъде „кантарът“, на който едно силно Гражданско Общество ще ви претегля и ще определя колко струват идеите Ви и доколко сте спазили обещанията си?! Така че, препоръчваме Ви – ако искате да сте управници в бъдеще, правете икономическите си разчети и програми само с включен в тях ББД!

2. Обръщение към всички известни и значими Българи и достойни Журналисти:
Вие сте „цветът на нацията“ ни и нашата гордост! Поклон пред Вас и вашите постижения, с които сте прославяли страната ни и българщината по целия свят. Призоваваме Ви да изявите отново своето достойно и отговорно поведение, на което сме се възхищавали многократно.
Умоляваме Ви, докажете отново на дело, своята загриженост към Народа ни и подкрепете Проекта! Помогнете ни той да стигне по-бързо до всеки един Българин! Споменавайте за Идеята ББД в публичните си изяви и помагайте да свалим „превръзката от очите“ на сънародниците ни, които в настоящия момент са обгърнати от непрогледен политически популизъм!
Вие можете и знаете как, и не забравяйте – ние разчитаме на Вас и Ви обичаме!

3. Обръщение към всички активни Българи:
Скъпи Приятелю, ако ти си съвестен, отговорен и буден Гражданин, стани наш деен съидейник и съратник! Приеми нашата покана за съвместна Служба в „ползу роду“! Застани в нашите просветителски редици и поръчай сноп от тази „спасителна библия“ за Народа ни и помогни да я обясним и да я раздадем на всеки Българин! Присъедини се към нас, ако си готов да раздаваш своите сили, средства и енергия, за да направим страната ни едно по-добро за живеене място!
Призоваваме Те, ако у Теб тупти просветителско Сърце, стани и Ти един от нас, за да будим сънародниците ни и да възродим Велика България!

4. Обръщение към всеки Българин, независимо от неговото ниво на образованост, интелигентност, вероизповедание или етническа принадлежност:
Скъпи братя и сестри, Българи – бъдете надпартийни реалисти, а не електорат! Това означава да бъдете разумни, добронамерени, родолюбиви и позитивни. Подкрепяйте само политици с позитивни послания! Разберете, че ако един политик, не виждащ положителното в работата на своя опонент, е ненужен политик – служещ не на Народа, а на своето Его!
В този смисъл, гласувайте само за политически формации по два критерия:
първи КРИТЕРИЙ: Гласувайте за тези, които са запознати, подкрепят и искат да работят за Проекта ББД, който в момента държите в ръцете си;
втори КРИТЕРИЙ: Гласувайте за тези, които виждат поне по ТРИ положителни качества и достойнства у своите политически опоненти.
На останалите политици – не отдавайте своето доверие, своето внимание и своя глас, защото, на практика, те не стават за управляващи!

ПРИЗИВ: Нека да размножим настоящата книжка в достатъчно количество и после да можем да обиколим страната, за да я разясним и подарим на всеки желаещ! Затова молим всички сънародници, които имат финансова възможност, да ни подкрепят на обявената банкова сметка в Интернет сайта www.bbd.bg! Отчетът по приходно-разходната част на събраните средства ще бъде публичен.

Забележка – всеки може да разпространява настоящия материал на хартиен носител или в електронен формат, БЕЗ комерсиална цел!